Quá hạn đóng tiền gia hạn bao lâu thì hủy phôi?

Khi đến hạn đóng phí gia hạn, IVFMD sẽ liên hệ chị để nhắc đóng phí. Sau 3 lần liên hệ nhắc đóng phí mà việc đóng phí gia hạn vẫn chưa được thực hiện, IVFMD sẽ hủy phôi trữ theo quy định pháp luật.